Konceptet består af tre balancerede porteføljer med et pre-defineret risikoniveau og to livscyklusforløb med gradvis nedbringelse af risikoen. Det ene livscyklusprogram fokuserer på bæredygtige og social ansvarlige investeringer og er screenet på en række ansvarlige investeringskriterier.
Porteføljerne er beskrevet herunder. Grundlæggende for porteføljerne er målsætningen om optimering af det risikojusterede afkast og en allokering, der sikrer den fornødne risikospredning i forhold til det ønskede afkast-/risikoniveau. 
Aktier skal betragtes som porteføljernes eksponering til risikofyldte investeringer, mens obligations fortrinsvist bør ses som stabile investeringer. Allokeringen til obligationer indeholder også element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.
Balancerede Porteføljer
Konservativ Allokering
Denne investeringsplan kan karakteriseres som en konservativ allokering med overvægt af stabile investeringer. 
Fordelingen mellem aktier og obligationer er 35%/65% i udgangsscenariet, men kan med afviges med 10 pct. point.
Investeringsplanen er egnet for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der bevarer opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til.
Investeringshorisonten for investorer i denne profil bør minimum være 3-4 år.
Balanceret Allokering
Denne investeringsplan kan karakteriseres som en balanceret allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer. 
Fordelingen mellem aktier og obligationer er 60%/40% i udgangsscenariet, men kan med afviges med 20 pct. point.
Henvender sig til investorer, der ønsker et fornuftigt afkast og er villige til at løbe en vis risiko for at opnå afkastet. Investorer i denne profil er bekendt med at investering kan være risikofyldt og give tab, men at afkast og risiko hænger sammen.
Investeringshorisonten for investorer i denne profil bør minimum være 5-6 år
Aggressiv Allokering
Denne investeringsplan kan karakteriseres som en aggressiv allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer er 85%/15% i udgangsscenariet, men kan med afviges med 15 pct. point.
Henvender sig til investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet. Investorer i denne profil er bekendt med at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, men at afkast og risiko hænger sammen, og selv større tab undervejs ofte er en forudsætning - men ingen garanti - for højere eller positivt afkast.
Investeringshorisonten for investorer i denne profil bør minimum være +7 år.
LIVSCYKLUS
Dynamisk Livscyklus
Denne investeringsplan nedbringer gradvist risikoen i takt med investeringshorisonten bliver kortere og pensionstidspunktet rykker nærmere.
Investeringsplanen indeholder ca. 90% aktier og 10% obligationer indtil 20 år før pensionering. Herfra nedbringes aktieandelen løbende indtil 10 år efter pension, hvor investeringsplanen indeholder ca. 20% aktier og 80% obligationer. Fordelingen kan justeres op og ned med 15 pct. point.
Henvender sig til investorer, der ønsker en investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver tidligt i opsparingsforløbet og større fokus på formuebevarelse i det senere forløb omkring pensionstidspunktet med overvægt af stabile investeringer.
BÆREDYGTIG Livscyklus
Denne investeringsplan nedbringer gradvist risikoen i takt med investeringshorisonten bliver kortere og pensionstidspunktet rykker nærmere og er screenet på bæredygtige og ansvarlige investeringskriterier.
Der investeres ikke i problematiske, uetiske eller kontroversielle virksomheder. Det er bl.a. virksomheder med aktiviteter inden for kontroversielle våben, atomvåben, tobak eller bryder med FN’s principper indenfor menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.
Fordelingen mellem aktier og obligationer er 80%/20% indtil 20 år før pensionering. Herfra nedbringes aktieandelen løbende indtil 5 år efter pension, hvor investeringsplanen indeholder 20% aktier og 80% obligationer. Fordelingen kan justeres op og ned med 15 pct. point.
Henvender sig til investorer, der ønsker en investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver tidligt i opsparingsforløbet og større fokus på formuebevarelse i det senere forløb omkring pensionstidspunktet med overvægt af stabile investeringer. 
Du kan læse mere om principperne for den bæredygtige investeringsplan på dette link.
​​​​​​​Læs mere om konceptet på de tilknyttede sider. 
For yderligere information:
nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk
tlf. +45 3177 6000
Dette materialet er alene til orientering og kan ikke erstatte rådgivning. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Back to Top